Poistenie

HAVARIJNÉ POISTENIE - KASKO 

Počas celej doby trvania financovania vozidlo musí byť poistené. Spoločnosť UniCredit Leasing je veľkým zákazníkom slovenských poisťovní, a preto ponúka výrazne výhodné podmienky poistenia.

Havarijné poistenie je platené spolu so splátkou financovania, fixné podmienky poistenia sú garantované počas celej doby trvania financovania.

Môžete si vybrať poistné produkty renomovaných poisťovní ako sú:

 • UNIQA poisťovňa, a.s.,
 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 

 

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE 

Počas celej doby trvania financovania vozidlo musí byť poistené. Spoločnosť UniCredit Leasing je veľkým zákazníkom slovenských poisťovní, a preto ponúka výrazne výhodné podmienky poistenia.

Povinné zmluvné poistenie je platené spolu so splátkou financovania, fixné podmienky poistenia sú garantované počas celej doby trvania financovania.

Môžete si vybrať poistné produkty renomovaných poisťovní ako sú: 

 • UNIQA poisťovňa, a.s., 
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., 
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., 
 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.  

 

POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ 

Poistenie schopnosti splácať zabezpečí krytie vašich záväzkov voči lízingovej spoločnosti v prípade nasledovných poistných udalostí:

 • Smrť 
 • Pracovná neschopnosť (dočasná aj trvalá) 
 • Nedobrovoľná nezamestnanosť

V spolupráci s poisťovňami Amslico, Cardif, QBE ponúkame klientom nasledovné varianty poistenia:

 • Životné poistenie + pracovná neschopnosť 
 • Životné poistenie + pracovná neschopnosť + strata zamestnania 
 • Nedobrovoľná strata zamestnania 

 

POISTENIE FINANČNEJ STRATY

GAP vám zabezpečí elimináciu finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vášho vozidla:

Poistenie finančnej straty vám prináša:

 • Rôzne varianty produktov poistnej ochrany na obdobie 36 až 60 mesiacov. 
 • V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vám bude v závislosti od vybraného poistného produktu vyplatená strata vo výške rozdielu medzi fakturovanou cenou (cenou pri kúpe vozidla) a všeobecnou cenou v čase poistnej udalosti (plnenie havarijnej poisťovne) do výšky v poistnej zmluve dohodnutých limitov. 
 • Možnosť pripoistenia krytia spoluúčasti v prípade totálnej škody vrátane odcudzenia.
 • Poistenie finančnej straty ponúkame v spolupráci s poisťovňou QBE a Cardif.

 

DOPLNKOVÉ POISTENIE 

Do splátok lízingu i úveru je možné zahrnúť tiež rôzne formy doplnkového poistenia k havarijnému poisteniu:

 • Poistenie čelného skla 
 • Úrazové poistenie osôb 
 • Poistenie batožiny 
 • Poistenie náhradného vozidla 
 • Ďalšie poistné produkty podľa vzájomnej dohody a požiadaviek zákazníka a ponuky jednotlivých poisťovní

Spotlight